ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Трипъл Нет ООД

за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез нея

 

 

РАЗДЕЛ I

Предмет на общите условия

  1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с възмездното предоставяне на Достъп до Интернет по локална мрежа (наричано по-долу Услугата) от Трипъл Нет ООД (наричано по-долу Доставчик) на неговите клиенти.

2. Доставчикът осигурява достъпа на Клиента до Интернет съгласно избран от клиента тарифен план, конкретизиран в индивидуалния договор.

3. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, услугите може да се използват само на един компютър. Изключение правят само споделените услуги в чиито спесификации е указано изрично броя на разрешените компютри. В различните зони на покритие по преценка на Доставчика могат да се предоставят само някои от посочените услуги.

 

РАЗДЕЛ II

Инсталиране и оборудване

 

4. Клиентът трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване и операционна система с инсталирани драйвери позволяващи ползването на услугата.

5. Клиентът е длъжен да осигури безпрепятствен и денонощен достъп до инсталираните устройства на Доставчика, ако те са в рамките на обитаваната от него сграда, включително при необходимост от първоначална инсталация или подмяна. Клиентът е длъжен да съдейства по всички възможни начини на Доставчика и неговия технически персонал за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда.

6. Всички активни устройства и кабели, осигурени от Доставчика за целите на свързването към Интернет остават негова собственост. Клиентът е длъжен да не предприема и доколкото зависи от него, да не допуска да се извършват промени в който и да било от елементите на тези устройства и кабели.

7. Клиентът се задължава да уведомява своевременно Доставчика за всяко посегателство на трети лица върху оборудването по предходната точка, както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на услугата по договора.

 

РАЗДЕЛ III

Начало, срок и прекратяване на договора

 

8.   Договорът влиза в сила след физическото свързване на Клиента към локалната мрежа. Сключването на договора е доказателство, че достъпът до Интернет е осъществен след съвместна проверка на Клиента и представители на Доставчика.

9.   Срокът на ползване на услугата се указва в индивидуалния Договор, сключен между доставчика и клиента.

10. В случай, че никоя от страните не подаде заявление за прекратяване на Договора в 15-дневен срок преди изтичане срока на договора, действието му се подновява автоматично за същия срок и при същите условия.

11. Договорът може да бъде прекратен едностранно от Доставчика, при което същият дължи обезщетение на Клиента в размер на една месечна такса.

12. Клиентът може да иска прекратяване на предоставянето на Услугата без да обосновава причините за това, като подаде до Доставчика писмено предизвестие за прекратяване най-малко 15 дни предварително.

13. Доставчикът прекратява предоставянето на Услугата в срок до 10 дни от получаване на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че Клиентът прекрати Договора, преди изтичане на уговорения срок, Клиентът заплаща на Доставчика цялата дължима сума за остатъка от неспазения срок по Договора.

14. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

15. Договорът може да бъде прекратен незабавно и без предупреждение от страна на Доставчика, в случай на нарушение от страна на Клиента на изискванията по т. 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 от настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ IV

Цени и условия на плащане

 

16. Клиентът заплаща ползването на услугата съгласно индивидуалния договор и Тарифата на Доставчика с цените на предоставяните услуги. Тарифата се публикува на уеб сайта на Доставчика (http://www.viknet.com) минимум 30 дни преди датата на влизането й в сила и се предоставя на разположение на клиентите във всички офиси на Доставчика.

17. Всички цени се заплащат авансово за месеца, за който се предоставя услугата.

 18. Ако услугата не бъде заплатена в срок, достъпът на Клиента до Интернет се прекратява и той се изключва физически от мрежата на Доставчика, без това да освобождава Клиента от плащане на дължимите суми до края на срока на договора.

  19. Услугата се подновява след заплащане на пълната й стойност. При използване на тарифи включващи определен брой трафик, неизползваният за съответния месец трафик, включен в тарифния план, не се прехвърля за следващ период.

20. Изменението на Тарифата на Доставчика има действие след изтичане на 30 дневен срок от публикуването й на страницата на Доставчика с адрес: http://www.viknet.com.

21. Независимо от т.19 и т.20 при повишаване на цената на съответната услуга или намаляване на договорните скорости Доставчикът може да отправи едномесечно предизвестие до клиентите си чрез своята уеб страница или по друг начин.

 

РАЗДЕЛ V

Права и задължения на доставчика

  22. Доставчикът е задължен да предостави на Клиента достъп до статистики за акаунта му на сайта с адрес: http://www.viknet.com/users.php

23. Доставчикът е задължен да създаде организация за приемане на информация за възникнали повреди, които правят невъзможно ползването на съответната услуга или влошават качеството й.

24. Във връзка с поддръжката на предоставяната услуга Доставчикът има право да провежда профилактики с максимална продължителност по един час всяка, не по-често от 5 пъти в месеца. По време на профилактиките е възможно влошаване качеството на съответната услуга или временното й прекъсване. Възможно е провеждането на по-голям от предвидения в тези Общи условия брой профилактики, когато такива се налагат от външните доставчици на услугата към Доставчика.

25. При по-продължителна профилактика (над един час) Клиентът следва предварително да бъде уведомен като информацията се публикува на адрес http://forum.viknet.com Предупреждението за профилактика се изпраща 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и Доставчика не е бил своевременно уведомен.

26. При възникване на проблем, предизвикващ влошаване качеството на услугата, Доставчикът е длъжен да го отстрани до 24 часа от подаване на заявката. При независещи от Доставчика проблеми природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването и други, срокът се удължава с 24 часа след всяко случило се събитие.

27. При непредоставяне на услугата за повече от 10 % от заплатения период по вина на Доставчикa въпреки подаване на заявка по предходната точка, последният дължи неустойка на Клиента в размер на 25 % от месечната такса.

28. Доставчика има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с промяна на IP адрес и/или MAC адрес.

 

РАЗДЕЛ VI

Права и задължения на клиента

  29. Клиентът получава достъп до Интернет след сключването на индивидуален писмен договор.

30. Клиентът се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в Общите условия, индивидуалния договор и действащата Тарифа на Доставчика.

31. Клиентът се задължава при ползване на услугата да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, както и да спазва закона за авторското право и правата на интелектуалната собственост.

32. Клиентът се задължава да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп (троянски коне), нежелана поща (spam) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи.

33. При ползване на услугата Клиентът не може да създава затруднения за ползването на услугата или на други услуги от други клиенти.

34. Клиентът няма право да включва допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата, без разрешението на Доставчика.

35. Клиентът няма право да променя своя IP адрес и/или MAC адрес.

36. Клиентът се задължава да не използва услугата за изпращане или получаване на материали с обиден, насилствен или заплашителен характер, или такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски права и други права, или такива, изпращането и получаването на които нарушава законовия ред на страната или съдържа призиви за извършване на насилствени действия.

37. Предоставяната от Доставчика услуга не може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване, нито на други правни действия от страна на Клиента.

38. Предоставяната от Доставчика услуга може да бъде предмет на препродажба, предоставяне под наем, предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване от страна на Клиента само след писмено съгласие от страна на Доставчика.

39. Клиентът няма право да прониква или получава информация от друг компютър в рамките на мрежата на Доставчика без съгласието на собственика и ползвателя на този компютър.

40. Клиентът се задължава да не използва предоставяната му услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в индивидуалния договор.

41. При наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на Доставчика или предоставянето на услугите, Клиентът е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа му до Интернет до отстраняването на проблема

42. Клиентът е длъжен при необходимост и при наличието на достатъчно основания и съмнения от страна на Доставчика, да осигурява достъп на представители на Доставчика до компютъра и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора.

43. При нарушение на някое от посочените в раздел VI задължения, Доставчикът има право да прекрати достъпа на Клиента до ползване на услугата Достъп до Интернет без предупреждение.

44. Клиентът е длъжен да следи в Интернет на адрес http://www.viknet.com за изменение в Общите условия и Тарифата с цените на Доставчика.

45. Клиентът предоставя доброволно на Доставчика необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите, предмет на този договор. Клиентът се съгласява посочените данни да бъдат предоставяни от Доставчика на трети лица администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими по този договор.

 

РАЗДЕЛ VII

Гаранции и ограничение на отговорностите

  46. Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответната услуга, което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването на Клиента или на неговите неправомерни действия.

47. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за: загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползването на съответната услугата;неспособност на Клиента да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга;претенции на трети лица срещу Клиента, свързани с ползването на услугата от Клиента;повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на Доставчика, причинени в резултат на:

a) прекъсване на електрозахранване, което извежда комуникационните линии от нормална експлоатация;

б) външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационните линии от трети лица;

в) нанасяне на повреди по комуникационните линии в резултат на природни бедствия, аварии и други;

г) ползването от страна на Клиента на погрешна или неактуална информация от Интернет;

д) вреди, дължащи се на грешки или небрежност на Клиента.

 

РАЗДЕЛ VIII

Санкции

  48. При констатиране на нарушения по точка 35 от Общите условия, клиентът дължи санкция в размер на 2 (две) месечни такси съгласно тарифният план, по който използва услугата.

49. При констатиране на нарушения по точка 38 от Общите условия, клиентът дължи санкция в размер на 4 (четири) месечни такси, съгласно тарифният план, по който използва услугата.

50. При констатиране на нарушения от страна на Клиента по т. 48 и т. 49, договорът може да бъде прекратен едностранно от Доставчика, при което същият не дължи обезщетение.

 

РАЗДЕЛ IX

Заключителни разпоредби

  51. Доставчикът може да внася промени в Общите условия по предложение на Клиенти или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини.

  52. Доставчикът уведомява Клиентите за изменения на Общите условия на своята страница http://www.viknet.com в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила.

 

53. Доставчикът прави Общите условия публични за Клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите, през целия период на осъществяване на дейността и предоставя достъп до тях на Клиентите при сключване на договора.

 

54. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки.

55. В случай на спор между страните по Договора, който не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то спорът може да бъде решен от съответния съд по седалището на Доставчика, като се прилага материалното и процесуално право на Република България.

56. В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, съставляващи договора между страните за ползването на услугата, техният приоритет се определя в следната последователност:

а) анексите към договора;

б) индивидуалния договор;

в) Общите условия.

57. Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси.

58. Клиентът приема, че Доставчикът може да прехвърли отчасти или изцяло правата и задълженията си по договора с него на трето лице, при което обвързването на Клиента става с уведомяването му за прехвърлянето от новия доставчик.

59. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.